KarieraZatrudnimy na stanowisko Dyrektor Projektu Internetowej Platformy Handlowej.

Zleceniodawca zamierza uruchomić nowy rodzaj działalności – platformę
handlową. W związku z tym koniecznie jest zatrudnienie osoby, która
po-prowadzi nowe przedsięwzięcie biznesowe, za-równo od strony koncepcyjnej
(dalszy rozwój), jak i operacyjnej (przede wszystkim sprzedażo-wej –
pozyskiwanie klientów z określonej grupy docelowej oraz oferentów, których
produkty i usługi można sprzedać do zdefiniowanej grupy klientów).
Zadaniem nowego pracownika będzie kierowanie projektem/przedsięwzięciem.

Poszukiwana jest osoba związana z branżą han-dlową (rozumiejąca, zarówno
obszar zakupowy, jak i sprzedażowy – w relacji B2B).

Do głównych zadań tej osoby będzie należało w pierwszej kolejności

umiejętność pozyskiwania członków wskazanej organizacji do przystąpienia do
Platformy zakupowej , oraz umiejętnośc pozyskiwania i negocjowania cen z
dostawcami
do kierowanej przez siebie platformy i jeje członków.

monitorowanie i badanie rynku oraz przygotowywanie odpowiednich analiz
poszukiwanie i przedstawianie idei i pomysłów na nowe produkty i usługi lub
odpowiednie mody-fikacje produktów i usług już istniejących;
– ścisła współpraca i współdziałanie z Zarządem Firmy;

Powinna być to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w
pracy jako sa-modzielny szef projektów sprzedażowych , oraz wykazujaca się
dobrą znajomoscią rozwiazań
informatycznych wspomagajacych procesów sprzedaży.
Bardzo ważna jest dyspozycyjność i zaangażo-wanie w pracę, własna
inicjatywna, samodziel-ność i umiejętność podejmowania decyzji.Musi to być
osoba z charyzmą i potrafiąca zjednywać sobie ludzi oraz wpływać na ich
decyzje oraz zachowania.
Kandydat powinien mieć ukończone studia wyż-sze lub odpowiednio bogate
doświadczenie za-wodowe.
Ważniejsze niż określone wykształcenie jest dla nas doświadczenie zawodowe i
dopasowana osobowość poszukiwanego pracownika.

Mile widziana jest znajomość języka angielskiego

Najchętniej kandydaci w wieku między 30 a 50 lat, ale osoby powyżej 50 roku
życia, posiadające odpowiednie doświadczenie i rzeczywiste sukce-sy
zawodowe, też będą brane pod uwagę.

Back to top